Storitev pomoči na domu izvaja v dveh oblikah: kot samoplačniška ali subvencionirana pomoč na domu. Subvencionirana pomoč na domu se pogosto dopolnjuje z dodatno pomočjo, zato je za ustrezno načrtovanje pomembno razumevanje razlik. Ustrezna kombinacija obeh storitev vam zagotavlja bolj kakovostno življenje na lastnem domu, preprečuje osamljenost in razbremenjuje vaše družinske člane.

pomocnadomu-subvencionirana

Obe obliki pomoči na domu vključujeta širok nabor storitev namenjenih starejšim, ki imajo zagotovljene osnovne bivalne pogoje, vendar se zaradi različnih razlogov ne morejo oskrbeti sami, njihovi svojci pa tovrstne oskrbe ne zmorejo. Bistvene razlike pa se kažejo v načinu financiranja, dovoljeni količini pomoči ter naboru storitev.

V nadaljevanju najprej podajamo ključne informacije o subvencionirani pomoči na domu, nadaljujemo z zakonskimi omejitvami subvencionirane pomoči na domu ter povezavo z samoplačniškimi storitvami. Za več informacij predlagamo tudi pregled spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Upravičenci do storitve so:

  • osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali starostnih pojavov, ne zmorejo same poskrbeti za samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo, brez občasne pomoči druge osebe nezmožne za samostojno življenje,
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Subvencionirana pomoč na domu obsega:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov);
  • gospodinjsko pomoč (prinašanje ali priprava obroka, pomivanje posode, osnovno čiščenje bivalnih prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti).

Cena se oblikuje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in na podlagi soglasja občine. V kolikor želi upravičenec uveljavljati oprostitev plačila storitve, mora podati vlogo pristojnemu centru za socialno delo. Ta na podlagi oddane vloge ugotovi plačilno sposobnost posameznika ali njegovih zavezancev. Center za socialno delo v tem primeru izda odločbo o oprostitvi plačila (delno ali v celoti).

Občine pomoč na domu sofinancirajo, najmanj v višini 50 %, v povprečju pa preko 70 % celotnih stroškov.

Subvencionirana pomoč na domu je omejena na največ 20 ur tedensko. Hkrati se v nekaterih občinah storitev izvaja samo med tednom, pogosto tudi le v dopoldanskem času. Poleg tega v številnih občinah povpraševanje presega obseg ur, ki jih občina nudi, zaradi česar nastajajo čakalne vrste. Tako uporabniki pogosto ne morejo koristiti niti najvišje zakonsko dovoljenega obsega ur. Storitev prav tako ne vključuje nekaterih storitev, ki jih uporabniki potrebujejo. Ker se zavedamo, da se lahko potrebe posameznika bistveno večje kot jih lahko ponudimo v okviru subvencionirane pomoči na domu, torej da potrebuje dodatne ure pomoči ali pa druge storitve, ki niso vključene v subvencionirano pomoč na domu, vam nudimo tudi samoplačniško pomoč na domu.

Storitve samoplačniške pomoči na domu vam ponujamo kot zakup dodatnih ur k subvencioniranim storitvam oziroma kot dodatne storitve. Te storitve so frizer na domu, hišniška opravila na domu, klasična in medicinska pedikura na domu, fizioterapija in delovna terapija na domu, masaža, vadba in fotografiranje na domu. Za naročilo in ogled teh storitev kliknite TUKAJ.

S klikom na logo izberite za katero občino vas zanima subvencionirana pomoč na domu

Občina Ig

Občina Brezovica

Občina Škofljica