SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN PRAVILA UPORABE SPLETNE PLATFORME JUNAKNADOMU.SI

Splošni pogoji poslovanja družbe MN, Moj načrt, družbe za zagotavljanje osebnih storitev, d.o.o., z dne 19.01.2023, so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov – ZVPot-1 (Ur. l. RS, št. 130/22), Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 (Ur. l. RS, št. 163/22), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu – ZEPT (Ur. l. RS, št. 96/09 – UPB, 19/15 in 189/21 – ZDU-1M) ter Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22) (v nadaljevanju splošni pogoji poslovanja).

Splošno 

  1. Dokument ima naravo splošnih pogojev poslovanja in ureja pravila uporabe spletne platforme, ki jo ponuja družba MN, Moj načrt, družba za zagotavljanje osebnih storitev, d.o.o., Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice, matična številka: 6974325000, ID številka za DDV SI 91356814, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani (v nadaljevanju: ponudnik).
  2. Namen dokumenta splošni pogoji poslovanja je jasno definirati pravice in obveznosti naročnikov pri uporabi platforme in pri naročanju, koriščenju in plačilu oskrbnih storitev, ki se oglašujejo na platformi.
  3. Namen dokumenta splošni pogoji poslovanja je tudi, da se postavi enak minimalen standard za zagotavljanje oskrbnih storitev vsem naročnikom in uporabnikom, ki lahko posledično pričakujejo izvedbo oskrbne storitve pod določenimi pogoji, ne glede na izbor izvajalca te storitve. V ta namen se splošni pogoji poslovanja, v delu kjer to smiselno izhaja iz teh splošnih pogojev poslovanja (npr. določbe ki se nanašajo na način izvajanja oskrbne storitve, ceno storitev, plačilo storitev, preklic naročila nekoriščenih storitev, spremembo naročila po prvem stiku, spremembo terminov naročila, odpoved storitve s strani Izvajalca, odgovornost naročnikov storitve itd.…) uporabljajo za oz. tudi za pogodbeno razmerje med naročnikom in izvajalcem do sklenitve katerega pride preko platforme. Vsi izvajalci, ki oglašujejo svoje oskrbne storitve preko platforme so se s tem eksplicitno strinjali in pooblastili ponudnika, da v njihovem imenu in za njihov račun v tem delu sprejema/spreminja/posodablja dokument splošni pogoji poslovanja.
  4. Platforma in domena si je v lasti in upravljanju družbe MN, Moj načrt, družbe za zagotavljanje osebnih storitev, d.o.o..

Ključni pojmi

  1. Platforma: pomeni spletno stran junaknadomu.si, spletno orodje za administracijo naročil in koordinacijo Izvajalcev, mobilno aplikacijo za beleženje storitev na terenu in ostale naprave družbe, na katerih je omogočena storitev.
  2. Storitev: pomeni »online« sistem za rezervacijo Oskrbnih storitev, preko katerega lahko kvalificirani, preverjeni in primerno izobraženi Izvajalci storitev ali ponudnik (v kolikor iz oglasa na platformi jasno izhaja da je ponudnik tudi sam Izvajalec) oglašujejo svoje oskrbne storitve, naročnik platforme pa naroča te storitve.
  1. Oskrbne storitve: pomenijo storitve in produkte, ki so povezane z:
  • naborom različnih storitev in produktov, katerih skupni imenovalec je pomoč starejšim na domu,
  • socialnovarstvenimi storitvami pomoči na domu,
  • socialnovarstvenimi storitvami socialnega servisa
  • storitvami zdravstvene nege ter drugimi podobnimi storitvami

in so naročene preko Platforme.

  1. Anonimen uporabnik: Kot anonimen uporabnik se razume vsaka fizična oseba, ki brska po oziroma pregleduje ponudbo platforme.
  2. Naročnik: Kot naročnik se razume vsaka fizična oseba stara vsaj 18 let, ki je opravila registracijo in se v Platformo prijavi z uporabniškim imenom in geslom in le-to uporablja v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja. Naročnik je lahko bodisi hkrati sam tudi uporabnik/upravičenec in plačnik oskrbnih storitev bodisi le naročnik oskrbnih storitev, ki v imenu uporabnika/upravičenca naroča preko platforme.
  3. Uporabnik: Kot uporabnik se razume vsaka oseba, ki prejema katerokoli oskrbno storitev, ki se hkrati ne smatra za socialnovarstveno storitev pomoči na domu ali socialni servis, ki jo ponuja platforma.
  4. Upravičenec:

Kot upravičenec do oskrbnih storitev v obliki socialnovarstvenih storitev pomoči na domu se razumejo osebe, ki izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

  • Osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti in pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje.
  • Osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja.
  • Druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij.
  • Kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo nesposobne za samostojno življenje brez občasne pomoči druge osebe.
  • Hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Kot upravičenec do oskrbnih storitev v obliki socialnega servisa se razumejo osebe, ki zaradi invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni, nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje, naroči določeno opravilo ali več opravil in prevzame obveznost plačila storitve in kritja stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo.

  1. Ključni člani okolja: pod »ključni člani okolja« se razumejo vse osebe, ki so v sorodstveni ali drugi povezavi z uporabnikom/upravičencem in zanj prevzemajo določene obveznosti (skrb za ključe bivalnega prostora, kontaktna oseba v nujnih primerih, neformalna oskrba,…).
  2. Plačnik: Kot plačnik se razume vsaka oseba, ki v imenu uporabnika/upravičenca v celoti ali delno plačuje katerokoli oskrbno storitev, naročeno preko Platforme. Plačnikov je lahko več.
  3. Izvajalec: neodvisen zunanji izvajalec oskrbnih storitev, ki na podlagi pogodbe, sklenjene s ponudnikom, uporablja platformo za oglaševanje svojih storitev. Ponudnik platforme ni zaposlovalec ali delodajalec izvajalcem. Ponudnik (razen v primerih, ko iz oglasa na platformi jasno izhaja, da je ponudnik tudi sam izvajalec), je le posrednik storitve med naročnikom in izvajalcem in ne prevzema odgovornosti niti za izbiro Izvajalca niti za morebitne napake Izvajalca.

Zagotavljanje kvalitete oskrbnih storitev, ki so predmet ponudbe platforme  

  1. Za namen zagotavljanja kvalitete storitve ima ponudnik organizirano strokovno službo, ki:
  • nudi svetovanje naročniku pri naročanju oskrbnih storitev,
  • izvaja postopke preverjanje izobrazbe izvajalcev,
  • ureja urnike izvajalcev (usklajujejo nerazporejene naloge),
  • koordinira izvajalce v primeru spremembe naročila, odpovedi termina in preklica naročila,
  • koordinira reklamacijski postopek.

Ponudnik izvaja nadzor nad kvaliteto oskrbnih storitev s preverjanjem izvajalcev. Vsi izvajalci v postopku vključevanja predložijo dokazila o ustrezni izobrazbi in morebitnih dodatnih izobraževanjih, kompetencah in priporočilih ter so naknadno lahko tudi večkrat preverjeni.

  1. Skladno s prejšnjim odstavkom lahko izvajanje socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev na platformi oglašujejo le tisti izvajalci, ki imajo potrebna dovoljenja za izvajanje socialnovarstvene ali zdravstvene dejavnosti, ki jo ponujajo. Istočasno lahko izvajanje ostalih oskrbnih storitev na platformi oglašujejo le tisti izvajalci, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost za izvajanje teh storitev.

Sprejem splošnih pogojev poslovanja in pravil uporabe platforme 

  1. Ti Splošni pogoji urejajo dostop do platforme in storitev ponudnika. Z uporabo platforme in storitev se naročnik strinja z dokumentom splošni pogoji poslovanja, ki naročnika v celoti zavezujejo in vzpostavljajo pogodbeno razmerje med njim in ponudnikom.
  2. Z naročilom oskrbnih storitev preko platforme se naročnik strinja, da se ti splošni pogoji poslovanja skladno s 3. točko teh splošnih pogojev poslovanja uporabljajo tudi za njegovo pogodbeno razmerje z Izvajalcem.
  3. Ti splošni pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil iz naročila naročnika in morebitne dodatne pisne dogovore, ki jo sprejmejo in podpišejo naročnik, ponudnik in izvajalec.
  4. Splošni pogoji poslovanja so na voljo na platformi. Ponudnik ima pravico, da lahko kadar koli spremeni splošne pogoje poslovanja. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja veljajo od objave na platformi, zato je odgovornost naročnika, da se z njimi seznani vsakokrat, ko dostopa, brska oz. kakorkoli drugače uporablja platformo. Vsaka verzija splošnih pogojev je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo splošni pogoji poslovanja, ki so objavljeni na platformi v času oddaje naročila. Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba na platformi lahko ažurira in spreminja pogosto in hitro.
  5. V primeru spremembe splošnih pogojev poslovanja se posamezna razmerja z naročnikom, ki niso trajne narave, presojajo po splošnih pogojih poslovanja, ki so bili veljavni v trenutku nastanka takega razmerja. Razmerja z naročnikom, ki so trajne narave, se presojajo po novih splošnih pogojih poslovanja, vendar pa lahko naročnik odstopi od takega razmerja v roku 15 dni od dneva objave novih splošnih pogojev poslovanja.

 Registracija Naročnika in uporabniški račun

  1. Vsak Anonimen uporabnik se mora pred oddajo svojega naročila registrirati in postati naročnik, medtem ko izbor storitev in pregled izvajalcev storitev (z omejenimi podatki o izvajalcih) lahko opravijo tudi anonimni uporabniki. V fazi registracije anonimen uporabnik pridobi veljavno uporabniško ime in geslo, s katerim dostopa v svoj uporabniški profil.
  2. Uporabniško ime in geslo naročnika nedvoumno določata in ga povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo anonimen uporabnik postane Naročnik in pridobi pravico do nakupa.
  3. Uporabniški račun je nujno potreben za zaključek naročila in nakup.
  4. Platforma omogoča tudi prijavo preko Facebooka. Pri prijavi preko Facebooka lahko anonimen uporabnik izbere možnost, da si le-ta zapomni njegove podatke o prijavi. Ponudnik ne odgovarja za kakršnekoli zlorabe osebnih podatkov, nastale zaradi napake anonimnega uporabnika pri prijavi s pomočjo Facebooka.
  5. Registracija uporabniškega profila se lahko opravi na platformi. Registrirajo se lahko le osebe starejše od 18 let.
  6. Podatki, ki jih naročnik navede v svoj uporabniški profil, morajo biti resnični in popolni in morajo ustrezati aktualnemu stanju. Naročnik sam nosi odgovornost za posledice, ki nastanejo zaradi vnosa napačnih podatkov oziroma tudi v kolikor pride zaradi nepravilnih podatkov do nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve naročene oskrbne storitve. Skladno s slednjim se prihod izvajalca na napačen naslov, na katerem naj bi bile izvedene oskrbne storitve šteje kot opravljena oskrbna storitev in se zaračuna v skladu pogodbo sklenjeno med naročnikom in izvajalcem. Obveščanje naročnika (o uspešnem naročilu storitve, o prejemu elektronskega računa, spremembah naročil ali o drugih zadevah, ki so povezane z naročilom storitve) poteka preko elektronskega naslova, ki ga vnese naročnik ob registraciji.
  7. Naročnik lahko kadarkoli dostopa do svojih podatkov (v uporabniškem profilu) in jih po potrebi tudi spremeni oziroma posodobi. V kolikor sprememba ni veljavna ali ima kakršnekoli težave z vnosom spremembe, je naročnik o tem dolžan nemudoma obvestiti ponudnika na elektronski naslov info@junaknadomu.si.
  8. Uporabniški profil ni prenosljiv na tretjo osebo. Vsak naročnik se lahko registrira le z enim profilom.
  9. Ponudnik si pridržuje pravico, da ob zaznanih kršitvah veljavne zakonodaje ali teh Splošnih pogojev brez navedbe razlogov izbriše uporabniški profil naročnika in mu prepove dostop do platforme in storitve. Blokiranemu uporabniku je prepovedana izdelava novega profila oz. ji dostop do novega profila ne bo omogočen.
  10. Na željo naročnika oziroma potencialnega naročnika lahko strokovna služba ponudnika telefonsko svetuje in preko lastnega uporabniškega modula uporabniku pomaga pri postopku registracije in prijave.

Cene

  1. Vse cene na Platformi so v eurih.
  2. Naročnik lahko za enake storitve izbira med zelo različnimi cenami, saj cene določajo Izvajalci sami glede na njihove veljavne cenike.
  3. V kolikor gre za socialnovarstvene ali zdravstvene storitve, so cene brez davka na dodatno vrednost. V skladu s 6. točko 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost so socialnovarstvene in zdravstvene storitve oproščene plačila DDV (Ur. l. RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE). Cene storitev se praviloma usklajujejo v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (41. člen) enkrat letno, in sicer prvega marca. Izvajalec o vsakokratni spremembi cene ne obvešča naročnika, pač pa znotraj platforme objavi nove cene, ki so naročniku dostopne pred naslednjim naročilom. Izvajalec za vsa naročila, oddana po spremembi cene, izstavi račun po novi cenah.
  4. V kolikor gre za oskrbne storitve, ki se ne štejejo za socialnovarstvene storitve, cene že vsebujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno napisano drugače.
  5. Poleg rednih cen si platforma pridružuje pravico akcijskih cen za posamezne oskrbne storitve ali produkte, ki veljajo za naročnike izključno v vnaprej definiranem časovnem obdobju akcije. Za veljavne cene se štejejo tiste cene, ki so bile za posameznega izvajalca veljavne v trenutku, ko je oddano naročilo prejela platforma in potrdila naročilo.

Naročilo oskrbnih storitev

  1. Naročnik plača oskrbno storitev ob oddaji naročila, za kar prejme račun po opravljeni storitvi v elektronski obliki na svoj elektronski naslov. Naročilo oskrbnih storitev s strani naročnika, opravljena preko platforme se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije. S tem trenutkom se tudi šteje, da je med izvajalcem in naročnikom sklenjena pogodba o izvedbi oskrbnih storitev.
  2. Naročnik oskrbnih storitev za vsako posamezno naročilo storitve izpolni vnosni obrazec, v katerem mora natančno, resnično in popolno navesti vse zahtevane podatke:
  • podatke o lokaciji, na kateri bo oskrbna storitev opravljena,
  • podatke o vrsti oskrbne storitve, paketu storitev, datum in uro terminov za izbrani paket, prevzemu ključev oziroma vstopu v bivalni prostor oskrbovanca in ostale posebnosti, ki so povezane s korektnim izvajanjem socialnovarstvenih ali drugih storitev,
  • podatke za plačilo, vključno s tipom in številko plačilne kartice, CVV2/CVC2 številko kartice, datumom zapadlosti.
  1. Kadar gre za kompleksne storitve, je za popolno oddajo naročila storitev potrebno usklajevanje terminov s strokovno službo, pri čemer naročilo glede na razpoložljivost izvajalcev dopolni strokovna služba ponudnika platforme preko administratorskega uporabniškega modula. Naročnik pregleda dopolnjeno naročilo in ga potrdi s plačilom.
  2. Naročnik mora naročiti željeno oskrbno storitev najmanj 48 ur pred dejanskim pričetkom, v nasprotnem naročilo oskrbnih storitev ni mogoče. Po oddaji in prejemu plačila naročila, naročnik prejme elektronsko potrditveno sporočilo “Obvestilo o uspešnem naročilu”.
  3. Za pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja, izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in uporabnikom/upravičencem ter pripravo osebnega načrta se v primeru, da naročnik izbere storitev s področja socialnovarstvenih storitev pomoči na domu šteje trenutek poslanega potrdila naročila na elektronski naslov naročnika. Priloga e-sporočila je izpolnjen dogovor o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve pomoč družine na domu in osebni načrt. Z izpolnjenim naročilom in plačilom storitve ter s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja se šteje, da je uporabnik/upravičenec opravil prvi del postopka, ki ga opredeljuje Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev za storitve oskrbe na domu. V fazi postopka naročila teh storitev ima naročnik vseskozi možnost telefonskega posveta s strokovno službo ponudnika v primeru težjih primerov pa se naročnik ali uporabnik/upravičenec s strokovno službo lahko dogovori za izvedbo uvodnega srečanja na domačem naslovu uporabnika/upravičenca.
  4. Na željo naročnika ali uporabnika/upravičenca lahko strokovna služba ponudnika telefonsko svetuje in preko lastnega uporabniškega modula uporabniku pomaga pri izpolnjevanju naročila.

Plačilo storitev

  1. Naročnik plača naročilo ob oddaji naročila, za kar prejme potrdilo o uspešnem naročilu na svoj naslov elektronske pošte. Ko je oskrbna storitev v celoti opravljena, dodatno prejme tudi račun v elektronski obliki na svoj naslov elektronske pošte.
  2. Plačilo na platformi je možno izvesti s plačilnimi karticami ali s pomočjo univerzalnega plačilnega naloga.
  3. Plačilo preko UPN naloga naročnik izvede preko svojega elektronskega bančnega računa (npr. Klik, Bank@Net itd.) ali ga natisne in plača na izbranem plačilnem okencu banke, pošte.
  4. Naročilo se aktivira šele, ko ponudnik (kot pooblaščena oseba Izvajalca za prejem plačila) prejme plačilo, kar pomeni en delovni dan po plačilu, če je plačilo opravljeno preko elektronske banke do 15. ure, ali do dva delovna dneva od plačila, če je plačilo opravljeno preko banke, pošte ali po 15. uri.
  5. Naročnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov potrditvenega naročila, ki ga prejme v elektronski obliki na svoj elektronski naslov in jih mora grajati v zakonsko predvidenem roku. Podatki potrditvenega naročila so osnova za izdajo elektronskega računa, zato se podanih oziroma prepoznih ugovorov glede pravilnosti izdanega računa ne upošteva.
  6. Naročnik, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve Izvajalcev v namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), ima pravico, da v 14 dneh od sklenitve pogodbe ponudniku sporoči na elektronski naslov info@junaknadomu.si oziroma na naslov: MN, d.o.o., Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Za odstop od pogodbe skladno s to točko lahko potrošnik neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec, ki je na voljo tukaj. Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen darilni bon, bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se naročniku ne vrnejo. Na TRR naročnika se vrne le vplačani znesek. Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede z nakazilom na njegov transakcijski račun, razen če potrošnik izrecno zahteva vračilo na drugo plačilno sredstvo.
  7. Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz predhodne točke prenehajo obveznosti strank glede:
  • izpolnjevanja pogodbe ali
  • sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.
  1. Skladno s četrto točko prvega odstavka 135. člena ZVPot-1 potrošnik nima pravice odstopa iz predhodne točke, če je pogodba v celoti izpolnjena ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni. Potrošnik z naročilom oskrbne storitve tudi izrecno soglaša, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo ponudnik v celoti izpolni. Vsak obisk izvajalca na domu se šteje kot ločena storitev in se šteje za v celoti opravljeno, ko naročnik elektronsko podpiše potrdilo o opravljeni oskrbni storitvi.

Preklic naročila nekoriščenih storitev  

  1. Naročnik mora preklicati svoje naročilo oz. neizkoriščen del naročila najkasneje 48 ur pred dejanskim pričetkom opravljanja posamezne oskrbne storitve. Preklic naročila je možen le, v kolikor gre za opravičen razlog preklica naročila. Kot opravičen razlog se šteje smrt uporabnika/upravičenca ali premestitev uporabnika/upravičenca v dom za starejše. V tem primeru je naročnik opravičen do povračila vplačanega zneska nekoriščenih storitev.
  2. Naročnik prekliče naročen paket oskrbnih storitev pisno preko elektronskega naslova info@junaknadomu.sitako, da pošlje dokazilo o smrti ali premestitvi uporabnika/upravičenca v dom za starejše ter številko TRR, na katerega bodo povrnjena denarna sredstva. Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema popolnega preklica naročila. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila naročniku izvede z nakazilom na njegov transakcijski račun, razen če potrošnik izrecno zahteva vračilo na drugo plačilno sredstvo.
  3. V kolikor naročnik naročeno oskrbno storitev prekliče kasneje (manj kot 48 ur pred pričetkom opravljanja prve oskrbne storitve oziroma obiska znotraj že plačanega paketa storitev) ali ga prekliče iz neopravičenega razloga, ni upravičen do povračila vplačanega zneska.

Sprememba naročila po prvem stiku

  1. V kolikor naročnik po prvem stiku z izvajalcem ni zadovoljen, ima pravico do spremembe naročila v obliki zamenjave izvajalca za vse nadaljnje oskrbne storitve znotraj vplačanega paketa. Naročnik mora zahtevek za spremembo izvajalca ponudniku sporočiti v 48 urah od prvega stika z izvajalcem pisno na elektronski naslov info@junaknadomu.si. Ponudnik se poskuša z drugimi izvajalci dogovoriti za ustrezno zamenjavo po dogovoru z naročnikom, in sicer ne glede na razlog zahtevka za zamenjavo. Ponudnik se ne zavezuje, da bo sprememba izvajalca opravljena ob nespremenjenih terminih in ob nespremenjeni ceni. V kolikor ne pride do dogovora z naročnikom in novim Izvajalcem, je možna brezplačna odpoved nekoriščenih storitev.
  2. V kolikor so cene novo izbranega Izvajalca nižje od cen prvotno izbranega Izvajalca, se Naročniku vrne razlika že vplačanih denarnih sredstev, in sicer z nakazilom na njegov transakcijski račun, razen če Naročnik izrecno zahteva vračilo na drugo plačilno sredstvo. Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema popolnega preklica naročila.
  3. V kolikor so cene novo izbranega izvajalca višje od cen prvotno izbranega izvajalca, ponudnik ni dolžan kriti razlike. Razliko plača naročnik, pri čemer naročnik prejme razliko za plačilo samodejno po elektronski pošti v obliki UPN naloga (xml za uvoz v e-banko).
  4. Novo naročilo se aktivira šele, ko platforma prejme plačilo, kar pomeni en delovni dan po plačilu, če je plačilo opravljeno preko elektronske banke do 15. ure, ali do dva delovna dneva od plačila, če je plačilo opravljeno preko banke, pošte ali po 15. uri.

Odpoved oskrbne storitve s strani izvajalca

  1. V primeru bolezni, višje sile ali nastopa drugih nepredvidljivih okoliščin, je izvajalec upravičen do odpovedi izvedbe posamezne oskrbne storitve, o čemer mora obvestiti Naročnika in ponudnika na elektronski naslov.
  2. Ponudnik v primeru iz predhodne točka poskuša za naročnika najti ustrezno zamenjavo za opravo odpovedanih oskrbnih storitev z drugimi izvajalci. Ponudnik se ne zavezuje, da bo sprememba izvajalca opravljena ob nespremenjenih terminih in ob nespremenjeni ceni.
  3. V kolikor ne pride do dogovora med naročnikom in novim izvajalcem, skladno s predhodnim odstavkom, se za odpravo odpovedanih storitev šteje pogodba sklenjena med naročnikom in izvajalcem za odpovedano za vse nadaljnje (še neizvedene) oskrbne storitve, naročniku pa se vrne razlika med plačanimi zneski in vrednostjo opravljenih storitev.

Sprememba terminov naročila

  1. Naročnik lahko predlaga spremembo terminov izvedbe oskrbnih storitev znotraj že plačanega naročila. Naročnik javi ponudniku želene spremembe terminov naročila pisno preko elektronskega naslova info@junaknadomu.si. Ponudnik je dolžan v roku 72 ur od pisnega prejema predloga za spremembo terminov naročila obvestiti Naročnika o možnosti spremembe terminov skladno s predlogom naročnika na njegov elektronski naslov, pri čemer velja, da v kolikor izvajalec ne pristane na predlagano spremembo termina, ostanejo prvotno dogovorjeni termini. Naknadnih sprememb naročila ni moč spreminjati.

Varovanje osebnih podatkov

  1. Ponudnik zbira in obdeluje osebne podatke v povezavi s temi pogoji skladno z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-2 in Politike o zasebnosti, ki se nahaja tukaj.

Način izvajanja Oskrbnih storitev

  1. Izvajalci oziroma ponudnik (v kolikor iz oglasa na platformi jasno izhaja da je ponudnik tudi sam izvajalec), opravlja naročene oskrbne storitve samostojno. Ponudnik nastopa le kot posrednik med naročnikom in izvajalcem (razen ko iz oglasa na platformi jasno izhaja, da je ponudnik tudi sam izvajalec), ki le prenaša relevantne informacije o naročilu naročnika ustreznemu izvajalcu in naročniku v imenu izvajalca pošlje obvestilo o uspešnem naročilu storitve. Ponudnik je kot pooblaščena oseba izvajalca pooblaščen tudi, da v imenu in za račun izvajalca izdaja račune za opravljene oskrbne storitve in  prejme plačilo za te storitve.
  2. Naročnik mora izvajalcu omogočiti vso potrebno pomoč in informacije, da se lahko naročeno delo brez težav opravi. Naročnik mora izvajalcu omogočiti dostop do dogovorjene lokacije in do bivalnega prostora opravljanja storitve.

Naročnik mora izvajalcu za opravljanje naročene oskrbne storitve zagotoviti vso potrebno opremo in čistila. Izjema so naslednje storitve, za izvajanje katerih mora opremo zagotoviti izvajalec:

  • frizerske storitve,
  • pedikura,
  • hišniška opravila,
  • košnja trave in urejanje okolice,
  • storitve zdravstvene nege.

V primeru opravljanje nadzora nad jemanjem zdravil mora uporabnik/upravičenec sam ali njegovi bližnji zdravila predhodno razporediti v razdelilne posode in znotraj osebnega načrta jasno opredeliti:

  • ime zdravila,
  • jakost zdravila,
  • tip zdravila,
  • odmerek,
  • in frekvenco jemanja zdravil.
  1. Naročnik je odgovoren, da v primeru sprememb pri jemanju zdravil uporabnika/upravičenca ustrezno spremeni podatke znotraj osebnega načrta. Izvajalec ne nosi odgovornosti za pravilno inducirano zdravilo uporabnika/upravičenca, pač pa izvaja le nadzor nad jemanjem zdravila, in sicer skladno z podatki osebnega načrta uporabnika/upravičenca.
  2. Izvajalec je opremljen z osnovnim paketom opreme, ki ga potrebuje za svoje delo.
  3. Naročnik se zaveže, da z izvajalcem, ki ga posreduje platforma, razen preko platforme, ne bo sklenil ločene pogodbe o delu ali drugih oblik pogodb, katerih predmet je izvajanje oskrbnih storitev
  4. Naročnik se zaveže, da bo vsa potrebna navodila glede opravljanja oskrbnih storitev (posebnosti lokacije, dodatne želje in zahteve) navedel v fazi oddaje naročila.
  5. Izvajalec po opravljeni oskrbni storitvi izpolni dnevnik mesečnih storitev. Uporabnik/upravičenec elektronsko podpiše dnevnik opravljenih storitev, in sicer neposredno pred odhodom izvajalca. Z elektronskim podpisom, ki ga podpira platforma, se strinja, da je izvajalec oskrbno storitev opravil skladno z naročilom.

Odgovornost naročnikov oskrbnih storitev

  1. Naročnik je odgovoren za vso škodo, ki nastane zaradi navedbe napačnih, neresničnih, nepopolnih ali neaktualnih podatkov ob registraciji profila (in naknadnih spremembah) na platformi.
  2. Naročnik je odgovoren za zagotovitev opreme za opravljanje oskrbnih storitev (npr. opreme za ohranjanje osebne higiene uporabnika/upravičenca, opreme za ohranjanje čistoče v bivalnem prostoru uporabnika/upravičenca).
  3. Naročnik je odgovoren nemudoma, najkasneje pa v roku 24 ur od opravljene oskrbne storitve, obvestiti platformo o kakršnikoli poškodbah in nepravilnostih, ki so povezane z izvajanjem oskrbnih storitev.

Omejitev odgovornosti ponudnika

  1. Ob upoštevanju omejitev, določenih v teh splošnih pogojih poslovanja, je ponudnik odgovoren le za dejansko škodo, ki jo utrpi ali plača naročnik ali bremeni naročnika zaradi neizpolnjenih obveznosti s strani ponudnika in je v zvezi s storitvami ponudnika, do skupnega zneska celotnega naročila Izvajalcu, ki je naveden v naročnikovi e-pošti z obvestilom o uspešnem naročilu storitve (za en obisk ali niz povezanih obiskov).
  2. Vendar pa niti ponudnik niti njegovi zakoniti zastopniki in zaposleni, partnerske družbe, ki sodelujejo pri oblikovanju platforme in njenih vsebin, niso odgovorni za (i) kazenske, posebne, posredne ali posledične izgube ali škodo, izgubo dobička, izgubo prihodkov, izgubo pogodb, izgubo ali oškodovanje dobrega imena ali ugleda, izgubo zahtevka, (ii) nepravilnosti, ki se nanašajo na (opisne) informacije (vključno s cenami, z razpoložljivostjo in ocenami) izvajalcev oskrbnih storitev, ki so na voljo na platformi, (iii) opravljene oskrbne storitve, ki jih ponuja/izvaja izvajalec (razen ko iz oglasa na Platformi jasno izhaja da je ponudnik tudi sam Izvajalec), (iv) kakršno koli (neposredno, posredno, posledično ali kazensko) škodo, izgubo ali stroške, ki so nastali, ki izhajajo ali so v zvezi z uporabo, nezmožnostjo uporabe ali z zamudo platforme ali storitve, ali (v) kakršnekoli (osebne) telesne poškodbe, smrt, materialno škodo ali drugo (neposredno, posredno, posebno, posledično ali kazensko) škodo, izgubo ali stroške, ki so nastali ali ki jih naročnik plača, bodisi zaradi (pravnega) ravnanja, napake, kršitve, malomarnosti, naklepa, opustitve, neizpolnjevanja, zavajajoče informacije, odškodninske odgovornost ali objektivne odgovornosti, ki jih je (delno ali v celoti) mogoče pripisati izvajalcu ali kateremukoli poslovnemu partnerju (vključno z njihovimi zaposlenimi in zakonitimi zastopniki, predstavniki družbe) in njihovim storitvam ali produktom, ki so (posredno ali neposredno) na voljo, ponujene ali promovirane na ali preko platforme, vključno z vsemi (delnimi) preklici, rezervacijami, višjimi silami ali katerimi koli drugimi dogodki, na katere ponudnik nima vpliva.
  3. Ponudnik ni odgovoren (in zavrača vso odgovornost) za uporabo, veljavnost, kakovost, primernost, sposobnost in dolžnost razkritja naročila oskrbne storitve in v tem pogledu ne ponuja kakršnih koli zagotovil, jamstev in pogojev, pa naj bo to implicitno, zakonsko ali drugače pogojeno, vključno z implicitno primernostjo za prodajo, lastninsko pravico, (ne)kršitvami ali primernostjo za določen namen. Naročnik se strinja in priznava, da je samo zadevni izvajalec odgovoren in prevzema vso odgovornost in krivdno zavezanost v povezavi z naročeno oskrbno storitvijo. Pritožbe ali škodni zahtevki v povezavi z oskrbnimi storitvami, vključno s ponujeno (posebno/promocijsko) ceno, pravili ali specifičnimi zahtevami strank, bo obravnaval izvajalec. Ponudnik ni odgovoren za in se odpoveduje odgovornosti v povezavi s takimi pritožbami, škodnimi zahtevki ali odgovornostmi (za oskrbno storitev).
  4. Ne glede na to, da Platforma podpira plačilo cene naročenih oskrbnih storitve, je naročnik seznanjen in se strinja, da je izvajalec tisti, ki je vedno odgovoren za ne-izplačevanje, nakazilo in plačevanje davkov, povezanih s končno ceno storitev pristojnim davčnim organom
  5. Ponudnik ne jamči, zagotavlja oz. garantira, da bo sama storitev oziroma platforma oziroma naročnikov dostop do njih deloval neprekinjeno ali brez napak. Ponudnik ne zagotavljajo neprestane razpoložljivosti storitve oziroma, platforme, pri čemer dopušča možnost da storitev, oziroma platforma morda ne bo na voljo, kar se lahko zgodi kadar koli in iz katerega koli razloga (npr. zaradi načrtovanega vzdrževanja ali omrežne napake). Poleg tega so lahko storitev ali platforma predmet omejitev, zamud in drugih težav, povezanih z uporabo interneta in elektronskih komunikacij, pri čemer ponudnik ni na noben način odgovoren za take zamude, neuspele dostave ali druge škode, obveznosti ali izgube zaradi, ki izvirajo iz takšnih težav.

Pravice intelektualne lastnine

  1. Če ni navedeno drugače, je vsa programska oprema potrebna za storitev, ki je na voljo ali v uporabi na Platformi, z vsemi pravicami intelektualne lastnine (vključno z avtorskimi pravicami) za vsebine, informacije in gradiva na platformi, v lasti ponudnika, njegovih dobaviteljev ali Izvajalcev.
  2. Ponudnik si izključno pridržuje lastništvo vseh pravic, naslova in interesa do (vseh pravic intelektualne lastnine) (videza in zasnove (vključno z infrastrukturo)) platforme, na kateri je na voljo storitev (vključno s komentarji gostov in prevedeno vsebino), naročnik pa nima pravice do kopiranja, strganja, ustvarjanja (hiper/globokih) povezav, objavljanja, promocije, trženja, integriranja, uporabljanja, združevanja ali kakršne koli druge uporabe vsebine (vključno z njenim prevodom in komentarji gostov) ali znamke ponudnika brez izrecnega pisnega dovoljenja. Kolikor bi naročnik (delno ali v celoti) uporabili ali združili vsebino ponudnika (vključno s komentarji gostov) ali kakorkoli drugače imeli v lasti kakršno koli intelektualno lastnino platforme ali kakršne koli (prevedene) vsebine ali komentarjev gostov, vse takšne pravice intelektualne lastnine dodeli, prenese ali prepiše na ponudnika. Kakršnakoli nezakonita uporaba ali vsa prej omenjena dejanja ali vedenje bo predstavljala gmotno kršitev pravic intelektualne lastnine ponudnika (vključno z avtorskimi pravicami in pravicami baze podatkov).

 Reklamacije izvedenih Oskrbnih storitev

  1. Uporabnik/upravičenec z elektronskim podpisom, ki ga podpira platforma, potrdi, da je posamezna oskrbna storitev znotraj paketa naročenih storitev opravljena kakovostno in da je z njo zadovoljen. Opravljene oskrbne storitve se skupaj z elektronskimi podpisi beležijo v dnevniku opravljenih storitev. Za vsako opravljeno in podpisano oskrbno storitev, ki je naročnik ne graja, se šteje, da je uporabnik/upravičenec s kakovostjo storitve zadovoljen in da reklamacija storitve ni možna.
  2. Naročniki lahko podajo reklamacijo na izvedene oskrbne storitve pisno na elektronski naslov info@junaknadomu.si. O pisno vloženi reklamaciji oziroma pritožbi glede opravljene storitve mora Naročnik storitve najkasneje v roku 24 ur obvestiti ponudnika, in sicer pisno po elektronski pošti na zgoraj omenjeni elektronski naslov, ter v zvezi z zatrjevanimi kršitvami predložiti ustrezen dokazni material.
  3. V primeru nepravilnosti pri opravljeni storitvi lahko potrošnik, ki je o tem obvestilo podjetje:
   – zahteva neodplačno odpravo nepravilnosti pri opravljeni storitvi;
   – zahteva ponovno izvedbo storitve;
   – zahteva vračilo dela kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi ali
   – odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.
  4. Če obstoj nepravilnosti pri opravljeni storitvi ni sporen podjetje čimprej, vendar najpozneje v osmih dneh ugodi potrošnikovi zahtevi iz prejšnje točke.
  5. Podjetje pisno odgovori potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj nepravilnosti pri opravljeni storitvi sporen.
  6. Ponudnik nastopa le v vlogi koordinatorja reševanja reklamacij med Naročnikom in izvajalcem in za uspešno/pravočasno izvedbo tega postopka ne prevzema nobene odgovornosti.
  7. Postopek obravnave reklamacije oziroma pritožbe je zaupen, pri čemer so Izvajalci zavezani prejete reklamacije obravnavati prednostno ter nanje odgovoriti v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku 3 dni.
  8. Kadar gre za storitev s področja socialnovarstvenih storitev lahko uporabnik/upravičenec oz. njegov zakoniti zastopnik/pooblaščenec na podlagi 94. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2), (Ur.l. RS št.: 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, in nasl.) v primeru, ko ni zadovoljen s posamezno socialnovarstveno storitvijo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca, ki je zaposlen pri izvajalcu oz. meni, da izvajalec ne izvaja storitev v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, poda ugovor pisno ali ustno na Socialno zbornico Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, najpozneje 8. dan po tem, ko je bila opravljena storitev, zoper katero ugovarja. Socialna zbornica Slovenije mora o ugovoru odločiti v 15. dneh po prejemu ugovora in določiti, kaj naj izvajalec ukrene ter o tem obvestiti uporabnika. Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik/pooblaščenec imata, pravico do predloga za inšpekcijski nadzor nad delom izvajalca socialnovarstvene storitve. Zahteva za inšpekcijski nadzor, z navedbo kršitev pravic uporabnika ali navedbo razlogov, zaradi katerih je podan ugovor na opravljanje storitev mora biti poslana na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo, Socialna inšpekcija, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Zahteva iz tega odstavka se lahko posreduje tudi izvajalcu storitve, kateri bo predlog, s pisnim poročilom o izvajanju dejavnosti in ustrezno dokumentacijo odstopil inšpekciji najkasneje v roku 8. dni po prejemu predloga.

Višja sila

  1. Kot višja sila se upoštevajo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj elementarne nesreče (povodenj, potresi, požari, poplave, žled, itd.) in drugi dogodki kot so močan snežni metež, ki jih ni mogoče preprečiti, ne odpraviti ali se jim izogniti, in preprečujejo izvedbo oskrbnih storitev. Nastop višje sile oprošča izvajalca, za čas trajanja višje sile, obveznosti izpolnitve pogodbe in obveznosti plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja obveznosti v času trajanja višje sile.

Uporabniško zagotovljena vsebina

  1. Platforma omogoča Naročniku, da posreduje, naloži, oceni, objavi ali kako drugače komentira in oz. daje povratne informacije povezane z opravljanimi oskrbnimi storitvami in izvajalci teh storitev (“uporabniška vsebina”). Vsaka uporabniška vsebina, ki jo naročnik posreduje na platformo, ostane njegova lastnina. Vendar pa s podajanjem uporabniške vsebine ponudniku podelite, trajno, nepreklicno, prenosljivo licenco (s pravico podlicenciranja) za uporabo, kopiranje, spreminjanje, predelavo, distribucijo, javno prikazovanje, ali druge oblike uporabe takšno uporabniške vsebine v vseh formatih in distribucijskih kanalih, ki so zdaj znani ali bodo znani v prihodnje, brez nadaljnjega obvestila ali soglasja in brez zahteve za plačilo naročnika ali kateri koli drugi osebi ali subjektu.
  2. S posredovanjem uporabniške vsebine naročnik jamči, da: (i) je edini in izključni lastnik vse uporabniške vsebine ali ima vse pravice, licence in soglasja ki so potrebni za podelitev licence nad uporabniškim vsebinam ponudniku, kot je navedeno zgoraj; in (ii) niti Uporabniška vsebina niti predložitev, nalaganje, objavljanje ali kako drugače dajanje na voljo takšne uporabniške vsebine, niti ponudnikova uporaba uporabniške vsebine, kot je to dovoljeno v tem dokumentu, ne bo kršila, zlorabila ali kršila intelektualne lastnine ali lastninske pravice tretje osebe, ali pravice javnosti ali zasebnosti ali povzroči kršitev veljavne zakonodaje ali predpisa.
  3. Naročnik prav tako soglaša, da uporabniška vsebina ne bo sovražna, nasilna, obscena, pornografska, nezakonita ali drugače žaljiva. Ponudnik lahko (vendar ni dolžan) kadarkoli, po lastni presoji, pregleduje, spremlja ali odstrani uporabniške vsebine iz platforme in sicer iz kakršnega koli razloga in brez predhodnega obvestila.

Relevantno pravo in morebitni spori

  1. Vsa razmerja med ponudnikom in naročniki izvajalci se presojajo po pravu Republike Slovenije. Če kakšna določba ni ali ni več skladna z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, se takšna določba po obsegu in vsebini prilagodi veljavni zakonodaji, če je to mogoče, v nobenem primeru pa to ne pomeni neveljavnosti vseh določb Splošnih pogojev.
  2. Družba MN, d.o.o. ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga naročnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Ponudnik storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
  3. V primeru spora med ponudnikom in naročnikom je določena pristojnost sodišča v Ljubljani, v kolikor ni z veljavno zakonodajo Republike Slovenije določena izključna krajevna pristojnost.

 

 

 

Splošni pogoji, z dne 10. 01. 2019

Splošni pogoji poslovanja in pravila uporabe platforme junaknadomu.si

Splošni pogoji poslovanja družbe MN, Moj načrt, družbe za zagotavljanje osebnih storitev, d.o.o., z dne 10.01.2019, so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ter Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (v nadaljevanju splošni pogoji poslovanja).

Splošno 

 1. Dokument ima naravo splošnih pogojev poslovanja in ureja pravila uporabe spletne platforme, ki jo ponuja družba MN, Moj načrt, družba za zagotavljanje osebnih storitev, d.o.o., Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice, matična številka: 6974325000, ID številka za DDV SI 91356814, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani (v nadaljevanju: ponudnik).
 1. Namen dokumenta splošni pogoji poslovanja je jasno definirati pravice in obveznosti naročnikov pri uporabi platforme in pri naročanju, koriščenju in plačilu oskrbnih storitev, ki se oglašujejo na platformi.
 1. Namen dokumenta splošni pogoji poslovanja je tudi, da se postavi enak minimalen standard za zagotavljanje oskrbnih storitev vsem naročnikom in uporabnikom, ki lahko posledično pričakujejo izvedbo oskrbne storitve pod določenimi pogoji, ne glede na izbor izvajalca te storitve. V ta namen se splošni pogoji poslovanja, v delu kjer to smiselno izhaja iz teh splošnih pogojev poslovanja (npr. določbe ki se nanašajo na način izvajanja oskrbne storitve, ceno storitev, plačilo storitev, preklic naročila nekoriščenih storitev, spremembo naročila po prvem stiku, spremembo terminov naročila, odpoved storitve s strani izvajalca, odgovornost naročnikov storitve itd.…) uporabljajo za oz. tudi za pogodbeno razmerje med naročnikom in izvajalcem do sklenitve do katere pride preko Platforme. Vsi izvajalci, ki oglašujejo oskrbne storitve preko platforme so se s tem eksplicitno strinjali in pooblastili ponudnika, da v njihovem imenu in za njihov račun v tem delu sprejema/spreminja/posodablja dokument splošni pogoji poslovanja.
 1. Platforma in domena junaknadomu.si je v lasti in upravljanju družbe MN, Moj načrt, družbe za zagotavljanje osebnih storitev, d.o.o.

Ključni pojmi

 1. Platforma: pomeni spletno stran junaknadomu.si, spletno orodje za administracijo naročil in koordinacijo Izvajalcev, mobilno aplikacijo za beleženje storitev na terenu in ostale naprave družbe, na katerih je omogočena storitev.
 1. Storitev: pomeni »online« sistem za rezervacijo Oskrbnih storitev, preko katerega lahko kvalificirani, preverjeni in primerno izobraženi Izvajalci storitev ali ponudnik (v kolikor iz oglasa na platformi jasno izhaja da je ponudnik tudi sam izvajalec) oglašujejo svoje oskrbne storitve, naročnik platforme pa naroča te storitve.
 1. Oskrbne storitve: pomenijo storitve in produkte, ki so povezane z:
 • naborom različnih storitev in produktov, katerih skupni imenovalec je pomoč starejšim na domu,
 • socialnovarstvenimi storitvami pomoči na domu,
 • socialnovarstvenimi storitvami socialnega servisa
 • storitvami zdravstvene nege ter drugimi podobnimi storitvami

in so naročene preko platforme.

 1. Anonimen uporabnik: Kot anonimen uporabnik se razume vsaka fizična oseba, ki brska po oziroma pregleduje ponudbo platforme.
 1. Naročnik: Kot naročnik se razume vsaka fizična oseba stara vsaj 18 let, ki je opravila registracijo in se v Platformo prijavi z uporabniškim imenom in geslom in le-to uporablja v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja. Naročnik je lahko bodisi hkrati sam tudi uporabnik/upravičenec in plačnik storitev oskrbni stoirtev bodisi le naročnik oskrbnih storitev, ki v imenu uporabnika/upravičenca naroča preko platforme.
 1. Uporabnik: Kot uporabnik se razume vsaka oseba, ki prejema katerokoli oskrbno storitev, ki se hkrati ne smatra za socialnovarstveno storitev pomoči na domu ali socialni servis, ki jo ponuja platforma.
 1. Upravičenec:

Kot upravičenec do oskrbnih storitev v obliki socialnovarstvenih storitev pomoči na domu se razumejo osebe, ki izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

 • Osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti in pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje.
 • Osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja.
 • Druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij.
 • Kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo nesposobne za samostojno življenje brez občasne pomoči druge osebe.
 • Hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Kot upravičenec do oskrbnih storitev v obliki socialnega servisa se razumejo osebe, ki zaradi invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni, nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje, naroči določeno opravilo ali več opravil in prevzame obveznost plačila storitve in kritja stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo.

 1. Ključni člani okolja: pod »ključni člani okolja« se razumejo vse osebe, ki so v sorodstveni ali drugi povezavi z uporabnikom/upravičencem in zanj prevzemajo določene obveznosti (skrb za ključe bivalnega prostora, kontaktna oseba v nujnih primerih, neformalna oskrba,…).
 1. Plačnik: kot plačnik se razume vsaka oseba, ki v imenu uporabnika/upravičenca v celoti ali delno plačuje katerokoli oskrbno storitev, naročeno preko platforme. Plačnikov je lahko več.
 1. Izvajalec: neodvisen zunanji izvajalec oskrbnih storitev, ki na podlagi pogodbe, sklenjene s ponudnikom, uporablja platformo za oglaševanje svojih storitev. Ponudnik platforme ni zaposlovalec ali delodajalec izvajalcem. Ponudnik (razen v primerih, ko iz oglasa na platformi jasno izhaja, da je ponudnik tudi sam izvajalec), je le posrednik storitve med naročnikom in izvajalcem in ne prevzema odgovornosti niti za izbiro izvajalca niti za morebitne napake izvajalca.

Zagotavljanje kvalitete oskrbnih storitev, ki so predmet ponudbe platforme

 1. Za namen zagotavljanja kvalitete storitve ima ponudnik organizirano strokovno službo, ki:
 • nudi svetovanje naročniku pri naročanju oskrbnih storitev,
 • izvaja postopke preverjanja izobrazbe izvajalcev,
 • ureja urnike izvajalcev (usklajujejo nerazporejene naloge),
 • koordinira izvajalce v primeru spremembe naročila, odpovedi termina in preklica naročila,
 • koordinira reklamacijski postopek.

Ponudnik izvaja nadzor nad kvaliteto oskrbnih storitev s preverjanjem izvajalcev. Vsi izvajalci v postopku vključevanja predložijo dokazila o ustrezni izobrazbi in morebitnih dodatnih izobraževanjih, kompetencah in priporočilih ter so naknadno lahko tudi večkrat preverjeni.

 1. Skladno s prejšnjim odstavkom lahko izvajanje socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev na platformi oglašujejo le tisti izvajalci, ki imajo potrebna dovoljenja za izvajanje socialnovarstvene ali zdravstvene dejavnosti, ki jo ponujajo. Istočasno ponudnik lahko izvajanje ostalih oskrbnih storitev na platformi oglašujejo le tisti izvajalci, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost za izvajanje teh storitev.

Sprejem splošnih pogojev poslovanja in pravil uporabe platforme

 1. Ti Splošni pogoji poslovanja urejajo dostop do platforme in storitev ponudnika. Z uporabo platforme in storitev se naročnik strinja z dokumentom splošni pogoji poslovanja, ki naročnika v celoti zavezujejo in vzpostavljajo pogodbeno razmerje med njim in ponudnikom.
 1. Z naročilom oskrbnih storitev preko platforme se naročnik strinja, da se ti splošni pogoji poslovanja skladno z 3. točko teh splošnih pogojev poslovanja uporabljajo tudi za njegovo pogodbeno razmerje z izvajalcem.
 1. Ti Splošni pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil iz naročila naročnika in morebitne dodatne pisne dogovore, ki jo sprejmejo in podpišejo naročnik, ponudnik in izvajalec.
 1. Splošni pogoji poslovanja so na voljo na platformi. Ponudnik ima pravico, da lahko kadar koli spremeni splošne pogoje poslovanja. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja veljajo od objave na platformi, zato je odgovornost naročnika, da se z njimi seznani vsakokrat, ko dostopa, brska oz. kakorkoli drugače uporablja platformo. Vsaka verzija splošnih pogojev poslovanja je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo splošni pogoji poslovanja, ki so objavljeni na platformi v času oddaje naročila. Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba na platformi lahko ažurira in spreminja pogosto in hitro.
 1. V primeru spremembe splošnih pogojev poslovanja se posamezna razmerja z naročnikom, ki niso trajne narave, presojajo po splošnih pogojih poslovanja, ki so bili veljavni v trenutku nastanka takega razmerja. Razmerja z naročnikom, ki so trajne narave, se presojajo po novih splošnih pogojih poslovanja, vendar pa lahko naročnik odstopi od takega razmerja v roku 15 dni od dneva objave novih splošnih pogojev poslovanja.

Registracija naročnika in uporabniški račun

 1. Vsak anonimen uporabnik se mora pred oddajo svojega naročila registrirati in postati naročnik, medtem ko izbor storitev in pregled izvajalcev storitev (z omejenimi podatki o izvajalcih) lahko opravijo tudi anonimni uporabniki. V fazi registracije anonimen uporabnik pridobi veljavno uporabniško ime in geslo, s katerim dostopa v svoj uporabniški profil.
 1. Uporabniško ime in geslo naročnika nedvoumno določata in ga povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo anonimen uporabnik postane naročnik in pridobi pravico do nakupa.
 1. Uporabniški račun je nujno potreben za zaključek naročila in nakup.
 1. Platforma omogoča tudi prijavo preko Facebooka. Pri prijavi preko Facebooka lahko anonimen uporabnik izbere možnost, da si le-ta zapomni njegove podatke o prijavi. Ponudnik ne odgovarja za kakršnekoli zlorabe osebnih podatkov, nastale zaradi napake anonimnega uporabnika pri prijavi s pomočjo Facebooka.
 1. Registracija uporabniškega profila se lahko opravi na platformi. Registrirajo se lahko le osebe starejše od 18 let.
 1. Podatki, ki jih naročnik navede v svoj uporabniški profil, morajo biti resnični in popolni in morajo ustrezati aktualnemu stanju. Naročnik sam nosi odgovornost za posledice, ki nastanejo zaradi vnosa napačnih podatkov oziroma tudi v kolikor pride zaradi nepravilnih podatkov do nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve naročene oskrbne storitve. Skladno s slednjim se prihod izvajalca na napačen naslov, na katerem naj bi bile izvedene Oskrbne storitve šteje kot opravljena oskrbna storitev in se zaračuna v skladu pogodbo sklenjeno med naročnikom in izvajalcem. Obveščanje naročnika (o uspešnem naročilu storitve, o prejemu elektronskega računa, spremembah naročil ali o drugih zadevah, ki so povezane z naročilom storitve) poteka preko elektronskega naslova, ki ga vnese naročnik ob registraciji.
 1. Naročnik lahko kadarkoli dostopa do svojih podatkov (v uporabniškem profilu) in jih po potrebi tudi spremeni oziroma posodobi. V kolikor sprememba ni veljavna ali ima kakršnekoli težave z vnosom spremembe, je naročnik o tem dolžan nemudoma obvestiti ponudnika na elektronski naslov info@junaknadomu.si.
 1. Uporabniški profil ni prenosljiv na tretjo osebo. Vsak naročnik se lahko registrira le z enim profilom.
 1. Ponudnik si pridržuje pravico, da ob zaznanih kršitvah veljavne zakonodaje ali teh Splošnih pogojev brez navedbe razlogov izbriše uporabniški profil naročnika in mu prepove dostop do platforme in storitve. Blokiranemu uporabniku je prepovedana izdelava novega profila oz. ji dostop do novega profila ne bo omogočen.
 1. Na željo naročnika oziroma potencialnega naročnika lahko strokovna služba ponudnika telefonsko svetuje in preko lastnega uporabniškega modula uporabniku pomaga pri postopku registracije in prijave.

Cene

 1. Vse cene na platformi so v eurih.
 1. Naročnik lahko za enake storitve izbira med zelo različnimi cenami, saj cene določajo izvajalci sami glede na njihove veljavne cenike.
 1. V kolikor gre za socialnovarstvene ali zdravstvene storitve, so cene brez davka na dodatno vrednost. V skladu s 6. točko 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost so socialnovarstvene in zdravstvene storitve oproščene plačila DDV (Ur. l. RS, št. 117/06, 33/09, 85/09 in 85/10). Cene storitev se praviloma usklajujejo v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (41. člen) enkrat letno, in sicer prvega marca. Izvajalec o vsakokratni spremembi cene ne obvešča naročnika, pač pa znotraj platforme objavi nove cene, ki so naročniku dostopne pred naslednjim naročilom. Izvajalec za vsa naročila, oddana po spremembi cene, izstavi račun po novi cenah.
 1. V kolikor gre za oskrbne storitve, ki se ne štejejo za socialnovarstvene storitve, cene že vsebujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno napisano drugače.
 1. Poleg rednih cen si platforma pridružuje pravico akcijskih cen za posamezne oskrbne storitve ali produkte, ki veljajo za naročnike izključno v vnaprej definiranem časovnem obdobju akcije. Za veljavne cene se štejejo tiste cene, ki so bile za posameznega izvajalca veljavne v trenutku, ko je oddano naročilo prejela platforma in potrdila naročilo.

Naročilo oskrbnih storitev

 1. Naročnik plača oskrbno storitev ob oddaji naročila, za kar prejme račun po opravljeni storitvi v elektronski obliki na svoj elektronski naslov. Naročilo oskrbnih storitev s strani naročnika, opravljena preko platforme se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije. S tem trenutkom se tudi šteje, da je med izvajalcem in naročnikom sklenjena pogodba o izvedbi oskrbnih storitev.
 1. Naročnik oskrbnih storitev za vsako posamezno naročilo storitve izpolni vnosni obrazec, v katerem mora natančno, resnično in popolno navesti vse zahtevane podatke:
 • podatke o lokaciji, na kateri bo oskrbna storitev opravljena,
 • podatke o vrsti oskrbne storitve, paketu storitev, datum in uro terminov za izbrani paket, prevzemu ključev oziroma vstopu v bivalni prostor oskrbovanca in ostale posebnosti, ki so povezane s korektnim izvajanjem socialnovarstvenih ali drugih storitev.
 • podatke za plačilo, vključno s tipom in številko plačilne kartice, CVV2/CVC2 številko kartice, datumom zapadlosti.
 1. Kadar gre za kompleksne storitve, je za popolno oddajo naročila storitev potrebno usklajevanje terminov s strokovno službo, pri čemer naročilo glede na razpoložljivost izvajalcev dopolni strokovna služba ponudnika platforme preko administratorskega uporabniškega modula. Naročnik pregleda dopolnjeno naročilo in ga potrdi s plačilom.
 1. Naročnik mora naročiti želeno oskrbno storitev najmanj 48 ur pred dejanskim pričetkom, v nasprotnem naročilo oskrbnih storitev ni mogoče. Po oddaji in prejemu plačila naročila, naročnik prejme elektronsko potrditveno sporočilo “Obvestilo o uspešnem naročilu”.
 1. Za pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja, izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in uporabnikom/upravičencem ter pripravo osebnega načrta se v primeru, da naročnik izbere storitev s področja socialnovarstvenih storitev pomoči na domu šteje trenutek poslanega potrdila naročila ponudnika na elektronski naslov naročnika. Priloga e-sporočila je izpolnjen dogovor o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve pomoč družine na domu in osebni načrt. Z izpolnjenim naročilom in plačilom storitve ter s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja se šteje, da je uporabnik/upravičenec opravil prvi del postopka, ki ga opredeljuje pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev za storitve oskrbe na domu. V fazi postopka naročila teh storitev ima naročnik vseskozi možnost telefonskega posveta s strokovno službo ponudnika v primeru težjih primerov pa se naročnik ali uporabnik/upravičenec s strokovno službo lahko dogovori za izvedbo uvodnega srečanja na domačem naslovu uporabnika/upravičenca.
 1. Na željo naročnika ali uporabnika/upravičenca lahko strokovna služba ponudnika telefonsko svetuje in preko lastnega uporabniškega modula uporabniku pomaga pri izpolnjevanju naročila.

Plačilo storitev

 1. Naročnik plača naročilo ob oddaji naročila, za kar prejme potrdilo o uspešnem naročilu na svoj naslov elektronske pošte. Ko je oskrbna storitev v celoti opravljena, dodatno prejme tudi račun v elektronski obliki na svoj naslov elektronske pošte.
 1. Plačilo na platformi je možno izvesti s plačilnimi karticami ali s pomočjo univerzalnega plačilnega naloga.
 1. Plačilo preko UPN naloga naročnik izvede preko svojega elektronskega bančnega računa (npr. Klik, Bank@Net itd.) ali ga natisne in plača na izbranem plačilnem okencu banke, pošte.
 1. Naročilo se aktivira šele, ko ponudnik (kot pooblaščena oseba Izvajalca za prejem plačila) prejme plačilo, kar pomeni en delovni dan po plačilu, če je plačilo opravljeno preko elektronske banke do 15. ure, ali do dva delovna dneva od plačila, če je plačilo opravljeno preko banke, pošte ali po 15. uri.
 1. Naročnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov potrditvenega naročila, ki ga prejme v elektronski obliki na svoj elektronski naslov in jih mora grajati v zakonsko predvidenem roku. Podatki potrditvenega naročila so osnova za izdajo elektronskega računa, zato se podanih oziroma prepoznih ugovorov glede pravilnosti izdanega računa ne upošteva.
 1. Naročnik, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve Izvajalce v namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), ima pravico, da v 14 dneh od sklenitve pogodbe ponudniku sporoči na elektronski naslov info@junaknadomu.si, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen darilni bon, bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se naročniku ne vrnejo. Na TRR naročnika se vrne le vplačani znesek. Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede z nakazilom na njegov transakcijski račun, razen če potrošnik izrecno zahteva vračilo na drugo plačilno sredstvo.
 1. Skladno s 43č členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) potrošnik nima pravice odstopa iz predhodne točke, če je pogodba v celoti izpolnjena ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni. Potrošnik z naročilom oskrbne storitve tudi izrecno soglaša, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo ponudnik v celoti izpolni. Vsak obisk izvajalca na domu se šteje kot ločena storitev in se šteje za v celoti opravljeno, ko naročnik elektronsko podpiše potrdilo o opravljeni oskrbni storitvi.

Preklic naročila nekoriščenih storitev

 1. Naročnik mora preklicati svoje naročilo oz. neizkoriščen del naročila najkasneje 48 ur pred dejanskim pričetkom opravljanja posamezne oskrbne storitve. Preklic naročila je možen le, v kolikor gre za opravičen razlog preklica naročila. Kot opravičen razlog se šteje smrt uporabnika/upravičenca ali premestitev uporabnika/upravičenca v dom za starejše. V tem primeru je naročnik opravičen do povračila vplačanega zneska nekoriščenih storitev.
 1. Naročnik prekliče naročen paket oskrbnih storitev pisno preko elektronskega naslova info@junaknadomu.si tako, da pošlje dokazilo o smrti ali premestitvi uporabnika/upravičenca v dom za starejše ter številko TRR, na katerega bodo povrnjena denarna sredstva. Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema popolnega preklica naročila. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila naročniku izvede z nakazilom na njegov transakcijski račun.
 1. V kolikor naročnik naročeno oskrbno storitev prekliče kasneje (manj kot 48 ur pred pričetkom opravljanja prve oskrbne storitve oziroma obiska znotraj že plačanega paketa storitev) ali ga prekliče iz neopravičenega razloga, ni upravičen do povračila vplačanega zneska.

Sprememba naročila po prvem stiku

 1. V kolikor naročnik po prvem stiku z izvajalcem ni zadovoljen, ima pravico do spremembe naročila v obliki zamenjave izvajalca za vse nadaljnje oskrbne storitve znotraj vplačanega paketa. Naročnik mora zahtevek za spremembo izvajalca ponudniku sporočiti v 48 urah od prvega stika z izvajalcem pisno na elektronski naslov info@junaknadomu.si. Ponudnik se poskuša z drugimi izvajalci dogovoriti za ustrezno zamenjavo po dogovoru z naročnikom, in sicer ne glede na razlog zahtevka za zamenjavo. Ponudnik se ne zavezuje, da bo sprememba izvajalca opravljena ob nespremenjenih terminih in ob nespremenjeni ceni. V kolikor ne pride do dogovora z naročnikom in novim izvajalcem, je možna brezplačna odpoved nekoriščenih storitev.
 1. V kolikor so cene novo izbranega izvajalca nižje od cen prvotno izbranega izvajalca, se naročniku vrne razlika že vplačanih denarnih sredstev, in sicer z nakazilom na njegov transakcijski račun, razen če naročnik izrecno zahteva vračilo na drugo plačilno sredstvo. Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema popolnega preklica naročila.
 1. V kolikor so cene novo izbranega izvajalca višje od cen prvotno izbranega izvajalca, ponudnik ni dolžan kriti razlike. Razliko plača naročnik, pri čemer naročnik prejme razliko za plačilo samodejno po elektronski pošti v obliki UPN naloga (xml za uvoz v e-banko).
 1. Novo naročilo se aktivira šele, ko platforma prejme plačilo, kar pomeni en delovni dan po plačilu, če je plačilo opravljeno preko elektronske banke do 15. ure, ali do dva delovna dneva od plačila, če je plačilo opravljeno preko banke, pošte ali po 15. uri.

Odpoved oskrbne storitve s strani izvajalca

 1. V primeru bolezni, višje sile ali nastopa drugih nepredvidljivih okoliščin, je izvajalec upravičen do odpovedi izvedbe posamezne oskrbne storitve, o čemer mora obvestiti naročnika in ponudnika na elektronski naslov.
 1. Ponudnik v primeru iz predhodne točka poskuša za naročnika najti ustrezno zamenjavo za opravo odpovedanih oskrbnih storitev z drugimi izvajalci. Ponudnik se ne zavezuje, da bo sprememba izvajalca opravljena ob nespremenjenih terminih in ob nespremenjeni ceni.
 1. V kolikor ne pride do dogovora med naročnikom in novim izvajalcem, skladno s predhodnim odstavkom, se za odpravo odpovedanih storitev šteje pogodba sklenjena med naročnikom in izvajalcem za odpovedano za vse nadaljnje (še neizvedene) oskrbne storitve, naročniku pa se vrne razlika med plačanimi zneski in vrednostjo opravljenih storitev.

Sprememba terminov naročila

 1. Naročnik lahko predlaga spremembo terminov izvedbe oskrbnih storitev znotraj že plačanega naročila. Naročnik javi ponudniku želene spremembe terminov naročila pisno preko elektronskega naslova info@junaknadomu.si. Ponudnik je dolžan v roku 72 ur od pisnega prejema predloga za spremembo terminov naročila obvestiti naročnika o možnosti spremembe terminov skladno s predlogom naročnika na njegov elektronski naslov, pri čemer velja, da v kolikor izvajalec ne pristane na predlagano spremembo termina, ostanejo prvotno dogovorjeni termini. Naknadnih sprememb naročila ni moč spreminjati.

Varovanje osebnih podatkov

 1. Ponudnik zbira in obdeluje osebne podatke v povezavi s temi pogoji skladno z določili politike zasebnosti, ki se nahaja na https://junaknadomu.si/politika-zasebnosti.

Način izvajanja oskrbnih storitev

 1. Izvajalci oziroma ponudnik (v kolikor iz oglasa na platformi jasno izhaja da je ponudnik tudi sam izvajalec), opravlja naročene oskrbne storitve samostojno. Ponudnik nastopa le kot posrednik med naročnikom in izvajalcem (razen ko iz oglasa na platformi jasno izhaja, da je ponudnik tudi sam izvajalec), ki le prenaša relevantne informacije o naročilu naročnika ustreznemu izvajalcu in naročniku v imenu izvajalca pošlje obvestilo o uspešnem naročilu storitve. Ponudnik je kot pooblaščena oseba izvajalca pooblaščen tudi, da v imenu in za račun izvajalca izdaja račune za opravljene oskrbne storitve in prejme plačilo za te storitve.
 1. Naročnik mora Izvajalcu omogočiti vso potrebno pomoč in informacije, da se lahko naročeno delo brez težav opravi. Naročnik mora izvajalcu omogočiti dostop do dogovorjene lokacije in do bivalnega prostora opravljanja storitve.
 1. Naročnik mora izvajalcu za opravljanje naročene oskrbne storitve zagotoviti vso potrebno opremo in čistila. Izjema so naslednje storitve, za izvajanje katerih mora opremo zagotoviti izvajalec:
 • frizerske storitve,
 • pedikura,
 • hišniška opravila,
 • košnja trave in urejanje okolice,
 • storitve zdravstvene nege.
 1. V primeru opravljanje nadzora nad jemanjem zdravil mora uporabnik/upravičenec sam ali njegovi bližnji zdravila predhodno razporediti v razdelilne posode in znotraj osebnega načrta jasno opredeliti:
 • ime zdravila
 • jakost zdravila
 • tip zdravila
 • odmerek
 • in frekvenco jemanja zdravil.
 1. Naročnik je odgovoren, da v primeru sprememb pri jemanju zdravil uporabnika/upravičenca ustrezno spremeni podatke znotraj osebnega načrta. Izvajalec ne nosi odgovornosti za pravilno inducirano zdravilo uporabnika/upravičenca, pač pa izvaja le nadzor nad jemanjem zdravila, in sicer skladno z podatki osebnega načrta uporabnika/upravičenca.
 1. Izvajalec je opremljen z osnovnim paketom opreme, ki ga potrebuje za svoje delo.
 1. Naročnik se zaveže, da z izvajalcem, ki ga posreduje platforma, razen preko platforme, ne bo sklenil ločene pogodbe o delu ali drugih oblik pogodb, katerih predmet je izvajanje oskrbnih storitev.
 1. Naročnik se zaveže, da bo vsa potrebna navodila glede opravljanja oskrbnih storitev (posebnosti lokacije, dodatne želje in zahteve) navedel v fazi oddaje naročila.
 1. Izvajalec po opravljeni oskrbni storitvi izpolni dnevnik mesečnih storitev. Uporabnik/upravičenec elektronsko podpiše dnevnik opravljenih storitev, in sicer neposredno pred odhodom izvajalca. Z elektronskim podpisom, ki ga podpira platforma, se strinja, da je izvajalec oskrbno storitev opravil skladno z naročilom.

Odgovornost naročnikov oskrbnih storitev

 1. Naročnik je odgovoren za vso škodo, ki nastane zaradi navedbe napačnih, neresničnih, nepopolnih ali neaktualnih podatkov ob registraciji profila (in naknadnih spremembah) na platformi.
 1. Naročnik je odgovoren za zagotovitev opreme za opravljanje oskrbnih storitev (npr. opreme za ohranjanje osebne higiene uporabnika/upravičenca, opreme za ohranjanje čistoče v bivalnem prostoru uporabnika/upravičenca).
 1. Naročnik je odgovoren nemudoma, najkasneje pa v roku 24 ur od opravljene oskrbne storitve, obvestiti platformo o kakršnikoli poškodbah in nepravilnostih, ki so povezane z izvajanjem oskrbnih storitev.

Omejitev odgovornosti ponudnika

 1. Ob upoštevanju omejitev, določenih v teh splošnih pogojih poslovanja, je ponudnik odgovoren le za dejansko škodo, ki jo utrpi ali plača naročnik ali bremeni naročnika zaradi neizpolnjenih obveznosti s strani ponudnika in je v zvezi s storitvami ponudnika, do skupnega zneska celotnega naročila, ki je naveden v naročnikovi e-pošti z obvestilom o uspešnem naročilu storitve (za en obisk ali niz povezanih obiskov).
 1. Vendar pa niti ponudnik niti njegovi zakoniti zastopniki in zaposleni, partnerske družbe, ki sodelujejo pri oblikovanju platforme in njenih vsebin, niso odgovorni za (i) kazenske, posebne, posredne ali posledične izgube ali škodo, izgubo dobička, izgubo prihodkov, izgubo pogodb, izgubo ali oškodovanje dobrega imena ali ugleda, izgubo zahtevka, (ii) nepravilnosti, ki se nanašajo na (opisne) informacije (vključno s cenami, z razpoložljivostjo in ocenami) izvajalcev oskrbnih storitev, ki so na voljo na platformi, (iii) opravljene oskrbne storitve, ki jih ponuja/izvaja izvajalec (razen ko iz oglasa na platformi jasno izhaja da je ponudnik tudi sam izvajalec), (iv) kakršno koli (neposredno, posredno, posledično ali kazensko) škodo, izgubo ali stroške, ki so nastali, ki izhajajo ali so v zvezi z uporabo, nezmožnostjo uporabe ali z zamudo platforme ali storitve, ali (v) kakršnekoli (osebne) telesne poškodbe, smrt, materialno škodo ali drugo (neposredno, posredno, posebno, posledično ali kazensko) škodo, izgubo ali stroške, ki so nastali ali ki jih naročnik plača, bodisi zaradi (pravnega) ravnanja, napake, kršitve, malomarnosti, naklepa, opustitve, neizpolnjevanja, zavajajoče informacije, odškodninske odgovornost ali objektivne odgovornosti, ki jih je (delno ali v celoti) mogoče pripisati izvajalcu ali kateremukoli poslovnemu partnerju (vključno z njihovimi zaposlenimi in zakonitimi zastopniki, predstavniki družbe) in njihovim storitvam ali produktom, ki so (posredno ali neposredno) na voljo, ponujene ali promovirane na ali preko platforme, vključno z vsemi (delnimi) preklici, rezervacijami, višjimi silami ali katerimi koli drugimi dogodki, na katere ponudnik nima vpliva.
 1. Ponudnik ni odgovoren (in zavrača vso odgovornost) za uporabo, veljavnost, kakovost, primernost, sposobnost in dolžnost razkritja naročila oskrbne storitve in v tem pogledu ne ponuja kakršnih koli zagotovil, jamstev in pogojev, pa naj bo to implicitno, zakonsko ali drugače pogojeno, vključno z implicitno primernostjo za prodajo, lastninsko pravico, (ne)kršitvami ali primernostjo za določen namen. Naročnik se strinja in priznava, da je samo zadevni izvajalec odgovoren in prevzema vso odgovornost in krivdno zavezanost v povezavi z naročeno oskrbno storitvijo. Pritožbe ali škodni zahtevki v povezavi z oskrbnimi storitvami, vključno s ponujeno (posebno/promocijsko) ceno, pravili ali specifičnimi zahtevami strank, bo obravnaval izvajalec. Ponudnik ni odgovoren za in se odpoveduje odgovornosti v povezavi s takimi pritožbami, škodnimi zahtevki ali odgovornostmi (za oskrbno storitev).
 1. Ne glede na to, da Platforma podpira plačilo cene naročenih oskrbnih storitev, je naročnik seznanjen in se strinja, da je izvajalec tisti, ki je vedno odgovoren za ne-izplačevanje, nakazilo in plačevanje davkov, povezanih s končno ceno storitev pristojnim davčnim organom.
 1. Ponudnik ne jamči, zagotavlja oz. garantira, da bo sama storitev oziroma platforma oziroma naročnikov dostop do njih deloval neprekinjeno ali brez napak. Ponudnik ne zagotavljajo neprestane razpoložljivosti storitve oziroma, platforme, pri čemer dopušča možnost da storitev, oziroma platforma morda ne bo na voljo, kar se lahko zgodi kadar koli in iz katerega koli razloga (npr. zaradi načrtovanega vzdrževanja ali omrežne napake). Poleg tega so lahko storitev ali platforma predmet omejitev, zamud in drugih težav, povezanih z uporabo interneta in elektronskih komunikacij, pri čemer ponudnik ni na noben način odgovorna za take zamude, neuspele dostave ali druge škode, obveznosti ali izgube zaradi, ki izvirajo iz takšnih težav.

Pravice intelektualne lastnine

 1. Če ni navedeno drugače, je vsa programska oprema potrebna za storitev, ki je na voljo ali v uporabi na platformi, z vsemi pravicami intelektualne lastnine (vključno z avtorskimi pravicami) za vsebine, informacije in gradiva na platformi, v lasti ponudnika, njegovih dobaviteljev ali izvajalcev.
 1. Ponudnik si izključno pridržuje lastništvo vseh pravic, naslova in interesa do (vseh pravic intelektualne lastnine) (videza in zasnove (vključno z infrastrukturo)) platforme, na kateri je na voljo storitev (vključno s komentarji gostov in prevedeno vsebino), naročnik pa nima pravice do kopiranja, strganja, ustvarjanja (hiper/globokih) povezav, objavljanja, promocije, trženja, integriranja, uporabljanja, združevanja ali kakršne koli druge uporabe vsebine (vključno z njenim prevodom in komentarji gostov) ali znamke ponudnika brez izrecnega pisnega dovoljenja. Kolikor bi naročnik (delno ali v celoti) uporabili ali združili vsebino ponudnika (vključno s komentarji gostov) ali kakorkoli drugače imeli v lasti kakršno koli intelektualno lastnino platforme ali kakršne koli (prevedene) vsebine ali komentarjev gostov, vse takšne pravice intelektualne lastnine dodeli, prenese ali prepiše na ponudnika. Kakršnakoli nezakonita uporaba ali vsa prej omenjena dejanja ali vedenje bo predstavljala gmotno kršitev pravic intelektualne lastnine ponudnika (vključno z avtorskimi pravicami in pravicami baze podatkov).

Reklamacije izvedenih oskrbnih storitev

 1. Uporabnik/upravičenec z elektronskim podpisom, ki ga podpira platforma, potrdi, da je posamezna oskrbna storitev znotraj paketa naročenih storitev opravljena kakovostno in da je z njo zadovoljen. Opravljene oskrbne storitve se skupaj z elektronskimi podpisi beležijo v dnevniku opravljenih storitev. Za vsako opravljeno in podpisano oskrbno storitev, ki je naročnik ne graja, se šteje, da je uporabnik/upravičenec s kakovostjo storitve zadovoljen in da reklamacija storitve ni možna.
 1. Naročniki lahko podajo reklamacijo na izvedene oskrbne storitve pisno na elektronski naslov info@junaknadomu.si. O pisno vloženi reklamaciji oziroma pritožbi glede opravljene storitve mora naročnik storitve najkasneje v roku 24 ur obvestiti ponudnika, in sicer pisno po elektronski pošti na zgoraj omenjeni elektronski naslov, ter v zvezi z zatrjevanimi kršitvami predložiti ustrezen dokazni material.
 1. Ponudnik nastopa le v vlogi koordinatorja reševanja reklamacij med naročnikom in izvajalcem in za uspešno/pravočasno izvedbo tega postopka ne prevzema nobene odgovornosti.
 1. Postopek obravnave reklamacije oziroma pritožbe je zaupen, pri čemer so izvajalci zavezani prejete reklamacije obravnavati prednostno ter nanje odgovoriti v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku 3 dni.
 1. Kadar gre za storitev s področja socialnovarstvenih storitev lahko uporabnik/upravičenec oz. njegov zakoniti zastopnik/pooblaščenec na podlagi 94. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2), (Ur.l. RS št.: 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, in nasl.) v primeru, ko ni zadovoljen s posamezno socialnovarstveno storitvijo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca, ki je zaposlen pri izvajalcu oz. meni, da izvajalec ne izvaja storitev v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, poda ugovor pisno ali ustno na Socialno zbornico Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, najpozneje 8. dan po tem, ko je bila opravljena storitev, zoper katero ugovarja. Socialna zbornica Slovenije mora o ugovoru odločiti v 15. dneh po prejemu ugovora in določiti, kaj naj Izvajalec ukrene ter o tem obvestiti uporabnika. Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik/pooblaščenec imata, pravico do predloga za inšpekcijski nadzor nad delom izvajalca socialnovarstvene storitve. Zahteva za inšpekcijski nadzor, z navedbo kršitev pravic uporabnika ali navedbo razlogov, zaradi katerih je podan ugovor na opravljanje storitev mora biti poslana na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat RS za delo, Socialna inšpekcija, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana. Zahteva iz tega odstavka se lahko posreduje tudi izvajalcu storitve, kateri bo predlog, s pisnim poročilom o izvajanju dejavnosti in ustrezno dokumentacijo odstopil inšpekciji najkasneje v roku 8. dni po prejemu predloga.

Višja sila

 1. Kot višja sila se upoštevajo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj elementarne nesreče (povodenj, potresi, požari, poplave, žled, itd.) in drugi dogodki kot so močan snežni metež, ki jih ni mogoče preprečiti, ne odpraviti ali se jim izogniti, in preprečujejo izvedbo oskrbnih storitev. Nastop višje sile oprošča izvajalca, za čas trajanja višje sile, obveznosti izpolnitve pogodbe in obveznosti plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja obveznosti v času trajanja višje sile.

Uporabniško zagotovljena vsebina

 1. Platforma omogoča naročniku, da posreduje, naloži, oceni, objavi ali kako drugače komentira in oz. daje povratne informacije povezane z opravljanimi oskrbnimi storitvami in izvajalci teh storitev (“uporabniška vsebina”). Vsaka uporabniška vsebina, ki jo naročnik posreduje na platformo, ostane njegova lastnina. Vendar pa z podajanjem uporabniške vsebine ponudniku podelite, trajno, nepreklicno, prenosljivo licenco (s pravico podlicenciranja) za uporabo, kopiranje, spreminjanje, predelavo, distribucijo, javno prikazovanje, ali druge oblike uporabe takšno uporabniške vsebine v vseh formatih in distribucijskih kanalih, ki so zdaj znani ali bodo znani v prihodnje, brez nadaljnjega obvestila ali soglasja in brez zahteve za plačilo naročnika ali kateri koli drugi osebi ali subjektu.
 1. S posredovanjem uporabniške vsebine naročnik jamči, da: (i) je edini in izključni lastnik vse uporabniške vsebine ali ima vse pravice, licence in soglasja ki so potrebni za podelitev licence nad uporabniškimi vsebinami ponudniku, kot je navedeno zgoraj; in (ii) niti uporabniška vsebina niti predložitev, nalaganje, objavljanje ali kako drugače dajanje na voljo takšne uporabniške vsebine, niti ponudnikova uporaba uporabniške vsebine, kot je to dovoljeno v tem dokumentu, ne bo kršila, zlorabila ali kršila intelektualne lastnine ali lastninske pravice tretje osebe, ali pravice javnosti ali zasebnosti ali povzroči kršitev veljavne zakonodaje ali predpisa.
 1. Naročnik prav tako soglaša, da uporabniška vsebina ne bo sovražna, nasilna, obscena, pornografska, nezakonita ali drugače žaljiva. Ponudnik lahko (vendar ni dolžan) kadarkoli, po lastni presoji, pregleduje, spremlja ali odstrani uporabniške vsebine iz platforme in sicer iz kakršnega koli razloga in brez predhodnega obvestila.

Relevantno pravo in morebitni spori

 1. Vsa razmerja med ponudnikom in naročniki in izvajalci se presojajo po pravu Republike Slovenije. Če kakšna določba ni ali ni več skladna z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, se takšna določba po obsegu in vsebini prilagodi veljavni zakonodaji, če je to mogoče, v nobenem primeru pa to ne pomeni neveljavnosti vseh določb Splošnih pogojev poslovanja.
 1. Družba MN, d.o.o. ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga naročnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Ponudnik storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
 1. V primeru spora med ponudnikom in naročnikom je določena pristojnost sodišča v Ljubljani, v kolikor ni z veljavno zakonodajo Republike Slovenije določena izključna krajevna pristojnost.