Subvencionirana pomoč na domu | Junaki na domu

Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbeti in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

S pomočjo na domu se nadomesti (vsaj za določen čas) potrebo po institucionalnem varstvu ter se tako upravičencu omogoči, da lahko čim dlje ostane v domačem okolju.

Storitev pomoči na domu se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zastopnika ali na predlog strokovne (zdravstvene ali socialne) službe.

Upravičenci do storitve pomoči na domu so:

  • osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali starostnih pojavov, ne zmorejo same poskrbeti za samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, stopnja in vrsta njihove invalidnosti pa omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo, brez občasne pomoči druge osebe nezmožne za samostojno življenje,
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Pomoč na domu in njen obseg se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje vrste pomoči:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
  • gospodinjsko pomoč (prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve, izvajalec storitve, upravičenec, ključni ali odgovorni družinski člani ter prostovoljni sodelavci.

Storitev socialne oskrbe vsebuje dva dela.

Prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.

Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu. Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, lahko predlagata izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik.

Cena storitve pomoči na domu se oblikuje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in na podlagi soglasja pristojne občine. V kolikor želi upravičenec uveljavljati oprostitev storitve, mora podati vlogo za oprostitev plačila na pristojnem centru za socialno delo, kjer se na podlagi oddane vloge ugotovi plačilno sposobnost posameznika ali njegovih zavezancev. Center za socialno delo v tem primeru izda odločbo o oprostitvi plačila (delno ali v celoti).

Občine pomoč na domu sofinancirajo, najmanj v višini 50 %, v povprečju pa preko 70 % celotnih stroškov.

Neposredne storitve subvencionirane pomoči na domu pri upravičencu praviloma ne morejo biti krajše od 0,5 ure tedensko in ne daljše od 4 ure dnevno.

Subvencionirano izvajanje pomoči na domu upravičenca je omejeno na največ do 20 ur tedensko, v nekateri občinah se izvaja samo med tednom. Ker se zavedamo, da se lahko potrebe posameznika bistveno večje, torej da potrebuje dodatne ure ali pa druge storitve, ki niso vključene v subvencionirane pomoči na domu, vam s tem namenom ponujamo samoplačniško pomoč na domu in storitve, ki niso vključene v subvencionirano pomoč na domu.

Storitve samoplačniške pomoči na domu vam ponujamo kot zakup dodatnih ur k subvencioniranim storitvam oziroma vam nudimo posamezne dodatne storitve (kot so storitve frizerja na domu, hišniška opravila na domu, klasično in medicinsko pedikuro na domu, fizioterapije in delovne terapije na domu, masaže, vadbo in fotografiranje na domu ter vključitev v aktivna dnevna varstva). Za naročilo in ogled teh storitev kliknite TUKAJ.

Slikcapomocnadomu Nova Slika